圣人的阶层

按:此篇文章源自于一次神父的小组讨论,其主要内容来自希腊学者乔治•库叶俄佐罗(γεωργιος σ. κουγιουμτζογλου)1著作,论述教会的敬拜与秩序。此篇由笔者根据书中的内容以及神父的讲解整理而成。对了解东正教关于圣人阶层的体系有帮助。Enjoy! 版权声明:若您想转载此文,请按版权申明格式转载;若有杂志想出版此文,请通过电子邮件(areopagusworkshop@gmail.com)联系。 按教会传统,在我主耶稣基督以下,有十二个阶层的圣人,他们由高到低排列如下: 一、诞神女 (Θέοτοκος) 又称圣母玛利亚,是我主耶稣基督之母。诞神女是最圣洁的人,其圣洁程度要超过天使。教会传统也相信诞神女永贞,故每个圣像画上,圣母身上有三颗星星——左肩,额头,右肩,分别代表玛利亚过去,现在和将来都是童贞。 二、天使 天使受造是在人之前,在可见世界被创造之前。它们是 服役的灵,奉差为那要承受救恩的人效力的(参希1:14)。作为灵,它们是非物质的、不可侵犯、没有性别之分、不会繁殖、也不会死。他们的数量不计其数。天使并被分为九个天使等级。分别是: 天使 Άγγελοι,大天使 Αρχάγγελοι, 权能 Δυνάμεις,为首的 Άρχαί,掌权的 Έξουσίαι,有权位的 Θρόνοι,有权势的Κυριότητες,基路伯 Χερουβίμ, 塞拉芬 Σεραφίμ。 三、施洗约翰 第一是主,第二是圣母,第三是主的先行者,施洗者圣约翰。他跟随圣母玛利亚,站在教会所有其他圣徒之上。他被认为是最伟大的先知;他也被称为人民的施洗者和基督的施洗者;他也是一位殉道者,因为他被斩首。主耶稣说:”凡女子所生的,没有一个比施洗约翰大(太11:11)”,并且约翰是见证我主耶稣基督的。在礼仪中施洗约翰放置于圣像正门的右边,可见其重要程度。 如上图所示:门右边头上有十字的是主耶稣基督的圣像,紧挨着他的就是施洗约翰的圣像,而门左边是诞神女的圣像。 四、使徒 神圣的使徒们被主选中,并为他服务,直到殉道,死亡。他们是基督启示的承载者,受到圣灵的启迪,拥有所有的恩赐,是教会的基础,因此被称为”使徒”。 除了作为使徒教会基础的十二个使徒。耶稣在他的门徒圈子里,也选择了七十个人。 五、使徒教父 使徒教父是直接蒙了使徒教训的门徒,是在使徒们离开后,使徒统绪的代言人。其中重要的有:圣克莱门特,罗马的主教;圣伊格纳丢,安提阿的主教,圣波利卡普,士麦那的主教。 六、与使徒同等的圣人 (Ισαποείολοι) 特指享有使徒称号的人,因为他们把自己的生命献给了基督教的传播。例如,以下圣人被尊称为使徒: 圣弗蒂尼或撒玛利亚人 神圣的国王君士坦丁和海伦娜 格鲁吉亚的圣尼娜 圣弗拉基米尔,俄罗斯国王 七、(教会的)教父们 (Ιεραρχες πατερες τησεκκλησιας ) 教父们特指担任教会的神职人员,尤其指主教。他们生活圣洁,宣讲正统教义,正确地讲解并传授圣经。他们参加大公会议和地方会议,为阐明教会信仰,驳斥异端,制定教规,牧养群羊等。 八、殉道士 (Αγίοι μάρτυρες) 指为信仰而受迫害,并最终殉道的人。殉道者若因宣认信仰而死,即便来不及受洗,他仍以自己的血领受了“洗礼”。殉道士自古有之,从未断绝。 九、认信者 (Ὀμολογήτες) 指因坚守信仰而迫害折磨,却还没有达到殉道的地步的人。他们被称为认信者。认信者马克西姆就是一个明显的称号。正如主所说:“凡在人面前认我的,我在我天上的父面前也必认他(太10:32)。” 十、护教者 (ἀπολογητες) 指那些在政权、国王、有权势的人以及其他异教领袖面前为基督教的信仰辩护的人。这些人为信仰辩护,但没有因此受逼迫折磨。他们被称为护教士。早期有亚历山大的克莱门特(Clement of Alexandria),特尔图良。 十一、圣人 (Όσίοι) 迫害结束后,从教会出来一批白色殉道士,即修士群体。他们秉持殉道士的意志,放弃自己的意愿,顺服上帝的旨意而活。这些人住在修院或旷野洞穴中,他们通过祈祷祝福世界。现代的圣人都属于这个类别。 十二、义人 (Δίκαιοι) 指所有在基督之前按照神圣的律法和对弥赛亚到来的希望生活的人。先祖们,敬畏神的人,奉献神的人。先知、族长、国王等被称为义人,(即:义人、先知、神人等。基督之前的圣徒”)。当然,义人的名号也适用于基督之后的我们,只要我们按基督的诫命而活,以信德,谦卑和虔诚在地上行公义,好怜悯,蒙上帝的悦纳。 γεωργιος σ. κουγιουμτζογλου, λατρευτικο εγχειριδιο: στοιχεῖα ἀγωγῆς γιά τήν τάξη καί τή Λατρεία τῆς Ἑκκλησίας [敬虔手册:关于教会崇拜与秩序的初级教育] (Θεσσαλονικη: Λυδιλ, 2014), 341-50....

February 8, 2023 · ephremyuan